Izsole

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam

«Māja Nr.5»-7, Pūņās, Valdgales pagastā, Talsu nov. (kadastra Nr. 8892 900 0177) –

Divu istabas dzīvoklis Nr.7 ar kopējo platību 53.7 m², kopīpašuma 537/9578 domājamās daļas no būves un zemes. Sākumcena 2800,00 EUR, solis –100,00 EUR, drošības nauda 280,00 EUR, dalības maksa 30,00 EUR. Samaksa veicama 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas brīža, par atlikto maksājumu maksājot 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2016.gada 7.septembrim plkst.12:00. Izsole notiks 2016.gada 9.septembrī plkst.10:00.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS «SEB banka» līdz 2016.gada 7.septembrim plkst. 12:00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.talsi.lv un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas 108.kabinetā, darbdienās no plkst. 8:00-12:00 un no 13:00-16:00 līdz 2016.gada 7.septembrim plkst. 12:00. Tālrunis uzziņām 27841840,26164923.